Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu wodnoprawnego 2022

Zapytanie ofertowe

W postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Wykonanie Operatu Wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych (roztopowych) z terenu drogi powiatowej ul. Robotnicza i ul. Kościelna w m. Sanok ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoku Dworzysko w km 0+917 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu wodnoprawnego 2022


2022-06-23
Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Odpowiedzi do zapytania ofertowego – wykonanie oparatu wodnoprawnego 2022


2022-06-23
Modyfikacja zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego – wykonanie oparatu wodnoprawnego 2022


2022-06-28
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – wykonanie operatu wodno-prawnego 2022