Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania poziomego 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2023 Zakres robot zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – odnowienie oznakowania poziomego 2023

SST Oznakowanie poziome 2023

Przedmiar robot 20223

KOSZTORYS OFERTOWY OZNAKOWANIE POZIOME 2023


2023-05-22
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwo dróg powiatowych 2023