Zapytanie ofertowe – Remont drogi powiatowej nr 2201R Besko-Mymoń – Etap 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Remont drogi powiatowej nr 2201R Besko-Mymoń – Etap 1”

Zapytanie ofertowe – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ciagu drogi powiatowej nr 2201R Besko – Mymoń