PZD w Sanoku


Czasowe utrudnienia w ruchu drogowym

ZADANIA ZARZĄDU

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku działa na podstawie uchwały Nr V/14/1999 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprwie utworzenia jednostki organizacyjnej „Powiatowy Zarząd Dróg” na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz 1014).
Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:

 1. współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:
  • opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  • przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,
 2. pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych,
 3. opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. wnioskowanie do Zarządu Powiatu Sanockiego o zmiany w zakresie organizacji ruchu oraz przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji,
 7. udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg powiatowych,
 8. koordynacja robót w pasie drogowym,
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie psa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości przekraczające wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 10. wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu,
 11. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych urządzeń lub obiektów związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
 12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 13. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 14. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 15. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 17. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 19. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 20. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie jednostki,
 21. wypłata odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz z przepisów kodeksu cywilnego.

Statut Powiatowego Zarządu Dróg do pobrania w PDF
Statut PZD