Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pzd.sanok.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Orybkiewicz, info@pzd.sanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134642445. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

•Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona.
•Budynek jest lokalem parterowym, nie posiada schodów i windy.
•Przed budynkiem jest parking z możliwością pozostawienia pojazdu dla osób niepełnosprawnych.
•Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
•Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•W Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku nie ma pętli indukcyjnych.
•W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są dostępne informacje głosowe.
•Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić pisemnie na 3 dni robocze przed dniem wizyty w urzędzie, pokój nr 1 lub mailem na adres: info@pzd.sanok.pl.