ZIMA

Wykaz odcinków dróg na poszczególne zadanie do zimowego utrzymania sezon 2022-2023

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających po terenie Powiatu Sanockiego

Teren Powiatu Sanockiego

Gminy  prowadzące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Sanockim

Gminy prowadzące zimowe utrzymanie dróg