Ogłoszenie o unieważnieniu – Dostawa ciągnika z wyposażeniem

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy ZP.2520.1.2017 ogłoszonego
w BZP591752-N-2017z dnia 21.09.2017r. dot. zamówienia publicznego.

Unieważnienie ciągnik 2017