Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 II

Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy ZP.2520.2.2017.1 ogłoszonego w BZP nr 600610-N-2017w dn. 11.10.2017r.

Ogłoszenie unieważnienie zima 2017 – 2018 II przetarg