Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 III

Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP.2520.4.2017 ogłoszonego
w BZP nr 605509-N-2017w dn. 23.10.2017r. dot. Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2017/2018 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Ogłoszenie unieważnienie zima 2017 – 2018 III przetarg