Ogłoszenie o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy ZP.2520.2.2017 ogłoszonego w BZP nr 593200-N-2017w dn. 26.09.2017r.

Ogłoszenie unieważnienie zima 2017 – 2018