Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa tarcicy 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty
o wartości szacunkowej  < 30 000 EUR

Przedmiot zamówienia :

dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II  spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do remontów 2  mostów :
1. w ciągu drogi powiatowej nr 2223R Grabownica – Lalin w m. Lalin w km 0+700 ,
2. w ciągu drogi powiatowej nr 2045 R Turze Pole – Zarszyn w m. Jaćmierz w km 8+052
Łącznie –  58,549 m3

Ogłoszenie o wyborze oferty – tarcica 2017