Ogłoszenie o unieważnieniu – zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania na podstawie art.93ust.1.pkt 4 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz.1564 z późn. zm.)

Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego  znak sprawy ZP.2520.2.2018 ogłoszonego w BZP nr 620737-N-2018 z dn. 24.09.2018r. dot.

Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 205,085  w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Ogłoszenie unieważnienie zima 2018-2019