Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa masy asfaltowej 2018

Przedmiot zamówienia :
Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco
( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok.450 ton

Ogłoszenie o wyborze oferty – masa asfaltowa 2018