Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa tarcicy 2018

Przedmiot zamówienia :

dostawa tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,
z przeznaczeniem na remont mostu

Ogłoszenie o wyborze oferty – tarcica 2018