Zapytanie ofertowe – Znaki drogowe 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.), określonego
w art. 4 pkt 8
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego

Znaki drogowe 2018 – zapytanie ofertowe