Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji, w roku 2020, określonych szczegółowo w każdorazowo przekazanym Wykonawcy zleceniu.