Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2020

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na

  1. wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie Powiatu
    Sanockiego, zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku – podlegających wycince

na podstawie decyzji administracyjnych .

  1. zakupu drewna wykazanego w załączniku nr 2 w cenie netto 100 zł /m3 , ( słownie zł : sto 00/100)

Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2020