Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Strachocina w km 5+297 II

Termin składania ofert
05.10.2021 10:00

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Strachocina w km 5+297 polegający na odtworzeniu stanu obiektu przed uszkodzeniem zgodnie z decyzja PINB w Sanoku

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

13-09-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZD Sanok:

13-09-2021

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4da0f2b7-754f-424d-9f96-2837804a39d9


2021-09-21

Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia.