Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Termin składania ofert
15.12.2021 10:00

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy, wariant 1

Nazwa zamówienia:

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 w ilościach :,benzyna bezołowiowa -4000 l,  olej napędowy – 32000 l

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

06-12-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZD Sanok:

06-12-2021

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postępowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9c1c5f5-8752-4054-9954-5c8e94667153