Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na budowie chodnika w km 0+458 do 0+568

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/feb2e109-e619-4f82-a446-8d573d7d81d6