Zapytanie ofertowe – Awaryjny remont kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2257R

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Awaryjny remont kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica od km 11+010 do km 11+061 w m. Średnie Wielkie
Zakres robot zgodnie z załączonym projektem wykonawczym i kosztorysem ofertowym .

Zapytanie ofertowe – awaryjny remont kolektora kanalizacji deszczowej w ciagu drogi powiatowej nr 2257R

1_Kosztorys ofertowy – remont kolektora 2257R 2022

2_Projekt wykonawczy – remont kolektora 2257R 2022

3_Profil – remont kolektora 2257R 2022

4_Plan sytuacyjny – remont kolektora 2257R 2022

5_SST – remont kolektora 2257R 2022


2022-08-16
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – awaryjny remont kolektora 2022