Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 5 t 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

              w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy.

 Nazwa zadania: dostawa emulsji asfaltowej   kationowej szybko rozpadowej K1-65  do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 5 t .

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 5 t 2022


2022-04-29
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert -Dostawa emulsji 2022