Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania poziomego 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2022 Zakres robot zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – odnowienie oznakowania poziomego

SST Oznakowanie poziome

Kosztorys Ofertowy – Oznakowanie poziome 2022

PRZEDMIAR ROBÓT


2022-05-20
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwo dróg powiatowych 2022