Zapytanie ofertowe – opróżnianie koszy ulicznych 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 10 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych: ul. Kościuszki ,ul. Mickiewicza będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka. .Kosze do opóźniania zostaną przekazane protokolarnie po podpisaniu umowy przez uprawnionego pracownika PZD

Zapytanie ofertowe – oproznianie koszy ulicznych