Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania
1. Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2022


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych