Zapytanie ofertowe – Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

              w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni  bitumicznych dróg powiatowych przy zastosowaniu  remontera  w ciągu dróg powiatowych  wybranych odcinków wg wskazań uprawnionego pracownika PZD

Ilość do  wbudowania emulsji 15t.

Zapytanie ofertowe – wykoanie remontów czastkowych przy zastosowaniu remontera 2022


2022-05-19
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Wykonanie remontów cząstkowych przy zastosowaniu remontera