Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych – 2232R ul. Jana Pawła II

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jan Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z oświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605 strona prawa .Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową kosztorysem ofertowym

Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych – 2232R ul. Jana Pawła II

Projekt kpl

Kosztorys ofertowy I

Kosztorys ofertowy II


2022-02-16

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych