Zapytanie ofertowe – dostawa masy 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania: Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 250 ton

Zapytanie ofertowe – dostawa masy – 250 t


2023-03-27
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Dostawa masy mineralno-afaltowej 2023