Zapytanie ofertowe – usługi warsztatowe 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: „Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów
i sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Zapytanie ofertowe – usługa serwisowa 2023


2023-01-17
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Świadczenie usług warsztatowych 2023r