Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów cząstkowych uszkodzonej nawierzchni bitumicznej 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ulic powiatowych na terenie miasta Sanoka oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w m. Trepcza zgodnie z zał. obmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów cząstkowych uszkodzonej nawierzchni bitumicznej 2023

REMONT CZĄSTKOWY ULIC W SANOKU 2023


2023-04-05
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – wykonanie remontu czastkowego 2023