Zapytanie ofertowe – Dostawa masy mineralno-asfaltowej 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: Dostawa masy mineralno-asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 250 ton.

Zapytanie ofertowe – dostawa masy mineralno – asfaltowej w ilości – 250 t


2024-03-01
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Dostawa masy mineralno – afaltowej 2024