Zapytanie ofertowe – dostawa tarcicy 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: Dostawa tarcicy konstrukcyjnej iglastej impregnowanej ciśnieniowo potrzebnej do wykonania remontu mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza w km 3+955 o dł. 41,50 mb w m. Trepcza

Zapytanie ofertowe – dostawa tarcicy 2024


2024-06-17
Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie – dostawa tarcicy 2024