Zapytanie ofertowe – Wykonanie remontu cząstkowego II 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania: Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ulic powiatowych na terenie miasta Sanoka

Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów czastkowych II 2024