Zapytanie ofertowe -Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Besko – 2024r II

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km 10+980 – 11+069 zgodnie z zał. dokumentacja projektową

Zapytanie ofertowe -Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Besko 2024_II

Umowa o roboty budowlane – chodnik w m. Besko 2024_II

SST_Przebudowa drogi Haczów-Besko 2024 II

DP_Przebudowa drogi Haczów-Besko 2024 II


2024-03-01
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R 2024_II